مجوز دسترسی به وب‌سایت

سازمان
کمیته “سرشماری کامل کالیفرنیا

تاریخ مجوز
5 دسامبر

تماس
Martha Dominguez

اینجانب تایید می‌کنم که از تاریخ 5 دسامبر 2019، وب‌سایت اینترنتی کمیته “سرشماری کامل کالیفرنیا در سال 2020″، مطابق با بخش‌های 7405 و 11135 از قوانین دولتی کالیفرنیا و “دستورالعمل‌های دسترسی به محتوای وب نسخه 2.1 یا نسخه بعد از تاریخ 5 دسامبر 2019” طراحی شده، توسعه یافته و نگهداری شده است. دستورالعمل فوق توسط “ابتکار دسترسی به وب” کنسرسیوم جهانی وب و بر اساس حداقل معیار موفقیت سطح AA منتشر شده است.

 

5 دسامبر
Ditas Katague
مدیر

5 دسامبر
Andrew Armani
مسئول اطلاعات سازمان

سوالات؟

Potter The Otter