در تماس بمانید

هدف ما این است که همه مردم کالیفرنیا به طور کامل مورد شمارش واقع شوند. لطفا این اطلاعات را برای دیگران هم منتشر کنید و مطمئن شوید که خودتان، خانواده، همسایه‌ها و دوستانتان همگی مورد شمارش واقع شوید!

سوالات؟

Potter The Otter