Home Banner - For All

ការអប់រំដែលមានតម្លៃសមរម្យ

អាជីវកម្ម

ការថែទាំកុមារ

សេវាគ្រួសារ

សុខភាព

ចំណីអាហារដែលល្អសម្រាប់សុខភាព

ការងារ

សួនឧទ្យាន

អំណាចនយោបាយ

ផ្លូវថ្នល់

សុវត្ថិភាព

សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា

សូមប្រាប់យើងថាហេតុអ្វីបានជាជំរឿនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នក។. សូមចុច ហើយវាយអក្សរបញ្ចូល។

តើជំរឿនជាអ្វី?

រៀងរាល់ 10 ឆ្នាំម្តង ពលរដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ ត្រូ​វបំពេញ​បែបបទធ្វើ​ជំរឿន​ដើម្បី​ទទួលបាននូវ​ការ​រាប់​ចំនួន​ពលរដ្ឋ​ម្នាក់​ៗ​ឲ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​។​ ជំរឿននេះ​ ធ្វើសេចក្តី​សម្រេច​ទៅលើ​ការផ្តល់មូលនិធិ​សហព័ន្ធ​សម្រាប់សេវាសហគមន៍​សំខាន់ៗ​ដែលជួយ​គាំទ្រ​ដល់​ក្រុម​គ្រួសារ​​របស់​យើង និង​បែងចែក​​អំណាច​នយោបាយ​នៅក្នុង​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រ​ញ៉ា​ និង​ទីក្រុង​វ៉ាស៊ីនតោន​ ឌីស៊ី។​

ជំរឿនបន្ទាប់ ​នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅនារដូវផ្ការីក​ ឆ្នាំ​2020។​ សូម​ធានា​ថា ​​​ពលរដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ទាំង​អស់ត្រូវ​បាន​រាប់​ចំនួន​​ ដើម្បី​​​រក្សាទុកនូវ​​ធនធាន​ទាំងនោះ​នៅ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​របស់​យើង​។​

លិខិតអញ្ជើញត្រូវបានផ្ញើ។

ថ្ងៃទី 12-20 ខែមីនា

លិខិតអញ្ជើញ នឹងផ្ញើទៅអ្នកតាមប្រៃសណីយ៍ ដើម្បីបំពេញកម្រងសំណួរស្តីពីជំរឿនឆ្នាំ2020 តាមអនឡាញ។

លិខិតរំលឹក។

ថ្ងៃទី 16-24 ខែមីនា

លិខិតក្រើនរំឮក នឹងត្រូវផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍។

កាតប៉ុស្តាល់រំinderក។

ថ្ងៃទី26 ខែមីនា-ថ្ងៃទី3 ខែមេសា

ប័ណ្ណប្រៃសណីយ៍ក្រើនរំឮក នឹងត្រូវប្រគល់ជូនតាមប្រៃសណីយ៍។

ទិវាជំរឿន។

ថ្ងៃទី1 ខែមេសា

ថ្ងៃធ្វើជំរឿន!

ជំរឿនជំរឿនតាមសំបុត្រត្រូវបានផ្ញើ។

ថ្ងៃទី 8 -16 ខែមេសា

ការក្រើនរំឮកមួយផ្សេងទៀត និងកម្រងសំណួរជាឯកសារហាតកូពី (hard copy) នឹងត្រូវប្រគល់ជូនតាមប្រៃយសណីយ៍។

កាតប៉ុស្តាល់ចុងក្រោយត្រូវបានផ្ញើ។

ថ្ងៃទី 20 -27 ខែមេសា

ប័ណ្ណប្រៃសណីយ៍ចុងក្រោយ នឹងត្រូវផ្ញើជូនតាមប្រៃសណីយ៍មុនពេលការចុះធ្វើការតាមដានដោយផ្ទាល់។

ហាមពន្យារពេល​! សូមប្រាកដថា​ ត្រូវ​បំពេញ​ទម្រង់បែបបទ​ជំរឿន​របស់​អ្នក​នៅ​មុន​ថ្ងៃ​ទី 30 ខែ​មេសា​។”

តើជំរឿនឆ្នាំ 2020 ប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលណា

ត្រូវបានរាប់នៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ ២០២០

កាលីហ្វ័រញ៉ា កំពុងរួមគ្នា េអើមបីធានាថា ាករាល់គ្នាេៅកនុងរអឋរបស់េ ើងត្រូីបានរាប់េៅកនុងជំេរឿនឆ្ា ំ2020! ជំេរឿនេលើកសទ ួ សំេេងត្កុមត្រួសារមិរតភកតិនិង ាកជិរខាងេៅទូទំងរអឋេគោ លអិន។សិទធិ ំណាចកនុងការកំណរ់ នារររបស់េ ើងរឺសថិរេៅកនុងដអរបស់េ ើង។

រអូីផ្កា រដកេនេះេ ើងានសិទធិ ំណាចេអើមបីកំណរ់ នាររដនរអឋនិងត្បេទសរបស់េ ើងេោ ចូលរួមកនុងជំេរឿនឆ្ា ំ2020។េនេះរឺជាឱកាសរបស់េ ើងេអើមបីេលើកសទ ួ សហ្រមន៍របស់េ ើងេហ្ើ េ ើងត្រូីស្រេធវដការរួមគ្នាេអើមបីធានាថាមនុសសត្រប់គ្នា ត្រូីបានរាប់។កាលីហ្វ័រញ៉ា កាន់ស្ររឹងាំជាមួ នឹងការរាប់េពញេលញ។

ជំរឿន​ឆ្នាំ 2020 នឹង​សម្រេច​ថា​តើ​ត្រូវ​បែងចែក​ទឹកប្រាក់​ចំនួន​​ប៉ុន្មាន​​ពាន់លានដុល្លា​រ​ទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើង​​។​ ចម្លើយរបស់អ្នក​នឹង​ជួយ​​ផ្តល់ជាមូលនិធិ​ដល់កម្មវិធីមួយ​ចំនួន​ដែល​ផ្តល់នូវ​ធនធាន​សំខាន់ៗ​ទៅដល់ពលរដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​។​ ជំរឿននេះ​ នឹងផ្តល់មូលនិធិ​ដល់សាលារៀន កម្មវិធី​ថែទាំកុមារ គម្រោងថែទាំជួ​សជុល​ផ្លូវ​ថ្នល់​ និង​កម្មវិធីជំនួយ​សង្គម​។​

ជំរឿន​ឆ្នាំ​ 2020 នឹង​ធានា​បាននូវ​សុខភាព និង​សុខុមាលភាព​របស់​ក្រុមគ្រួសារ​ និង​សង្កាត់របស់​យើង​។​ តាមរយៈការ​បំពេញ​ទម្រង់បែបបទ​នេះ ទិន្នន័យ​របស់អ្នក​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ដើម្បីសម្រេច​ពីទីកន្លែង​ដែលត្រូវ​សាងសង់​មន្ទីរ​ពេទ្យ​​ថ្មី កែលម្អ​កម្មវិធីសុខភាព និង​បង្កើនការងារនិង​ឱកាសអាជីវកម្ម​។​

ព័ត៌មានដែល​ប្រមូល​បាន​អំឡុង​ពេល​ជំរឿនឆ្នាំ​ 2020 មិន​អាច​​ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​ប្រឆាំង​លើ​រូបអ្នក​ដោយ​ប្រការ​ណា​មួយ​ឡើយ​។​ ព័ត៌មាន​របស់អ្នក​ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បី​បង្កើត​ស្ថិតិតែ​ប៉ុណ្ណោះ វា​មិនអាច​ចែករំលែក​​ទៅ​​ភ្នាក់ងារ​អន្តោប្រវេសន៍ និង​ភ្នាក់ងារ​អនុវត្ត​ច្បាប់​នោះទេ ហើយ​វាក៏​​មិនអាច​ប្រើប្រាស់​ដើម្បីកំណត់​អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបាន​អត្ថប្រយោជន៍​​រដ្ឋាភិបាល​ណាមួយ​ដែរ​​។​ យើង​គិត​អំពី​សិទ្ធិឯកជនភាព​របស់អ្នក​យ៉ាង​យកចិត្តទុកដាក់​បំផុត ហើយយើង​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​ព័ត៌មាន​របស់អ្នក​មានសន្តិសុខនិង​សុវត្ថិភាព​។​

ជំរឿន​ឆ្នាំ​ 2020 នឹង​កំណត់អំពី​ចំនួន​អ្នកតំណាង​ដែល​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ត្រូវ​មាន ​នៅក្នុង​សភាតំណាងរាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ និង​​ចំនួន​ការបោះឆ្នោត​ដែល​យើងមាននៅក្នុង​ការបោះឆ្នោត​​ជ្រើសរើស​ប្រធានាធិបតី​។​ ព័ត៌មានរបស់អ្នកក៏​នឹងត្រូវ​​​ប្រើ​ដើម្បី​កែប្រែ​ព្រំ​ដែន​កំណត់រវាង​សភា និង​ព្រឹទ្ធសភា​ផង​ដែរ​។​ ការចូលរួមនៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ​ 2020 គឺត្រូវធានា​ថា​អ្នក​និង​សហគមន៍​របស់អ្នក​ នឹង​មាន​ការធ្វើជាតំណាង​ប្រកបដោយ​យុត្តិធម៌!

សំណួរ?

Potter The Otter