ការបញ្ជា ក់លទធិភាពចូលេត្បើេរហ្ទំព័រ

ភាា ក់ងារ
ការេធវដជំេរឿនរាប់េពញេលញដនរអឋកាលីហ្វ័រញ៉ា

កាលបរិេចេទបញ្ជា ក់
ដងៃទី5ស្ែធន ូឆ្ា ំ2019

ទំនាក់ទំនង
Martha Dominguez

លិខិតបញ្ជាក់ខាងក្រោមបានបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូឆ្នាំ 2019 គេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតនៃជំរឿនរាប់ពេញលេញនៃកាលីហ្វ័រញ៉ាឆ្នាំ 2020 ត្រូវបានរៀបចំបង្កើត និងថែរក្សាដើម្បីឲ្យស្របតាមច្បាប់លេខ 7405 និង 11135 របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា និងគោលការណ៍ណែនាំអំពីលទ្ធភាពចូលប្រើមាតិកាគេហទំព័រ 2.1 ឬ ជាកំណែបន្តបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី 5 ខែធ្នូឆ្នាំ 2019 ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយគំនិតផ្តួចផ្តើមភាពអាចប្រើប្រាស់នៃសហព័ន្ធគេហទំព័រទូទាំងពិភពលោកក្រោមការវិនិច្ឆ័យភាពជោគជ័យ AA ជាកម្រិតអប្បបរមា។

 

ដងៃទី5ស្ែធន ូឆ្ា ំ2019
Ditas Katague
នាយក

ដងៃទី5ស្ែធន ូឆ្ា ំ2019
Andrew Armani
មន្ត្រីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន

សំណួរ?

Potter The Otter