បន្តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង

គោលដៅរបស់យើង គឺដើម្បី​​​សម្រេចឲ្យ​​​បាន​នូវ​ការរាប់ចំនួន​ពលរដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ឲ្យអស់ទាំងស្រុង​។​ សូមជួយ​ផ្សព្វផ្សាយ​បន្ត​ និង​ត្រូវ​ធានាថា​អ្នក គ្រួសារអ្នក អ្នកជិតខាង​ និងមិត្តភក្តិរបស់អ្នក ​ត្រូវ​ត្រូវ​បានគេ​រាប់​ចំនួ​ន​គ្រប់ៗគ្នា។​

សំណួរ?

Potter The Otter