Home Banner - For All

ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿੱਖਿਆ

ਕਾਰੋਬਾਰ

ਬਾਲ ਰੱਖਿਆ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸਿਹਤ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ

ਨੌਕਰੀਆਂ

ਪਾਰਕ

ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ

ਸੜਕਾਂ

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ

ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕਿਉਂ ਹਨ।. ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰੋ।

ਜਨਗਣਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀ ਜਨਗਣਨਾ ਭਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਟੀਕ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਨਗਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ 2020 ਦੀ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ!

ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ

ਮਾਰਚ 12-20

2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਸੱਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਯਾਦ ਪੱਤਰ

ਮਾਰਚ 16-24

ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਰੀਮਾਈਂਡਰ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ

ਮਾਰਚ 26-ਅਪ੍ਰੈਲ 3

ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਿਵਸ

1 ਅਪ੍ਰੈਲ

ਜਨਗਣਨਾ ਦਿਵਸ!

ਹਾਰਡਕੋਪੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ

ਅਪ੍ਰੈਲ 8-16

ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਤਮ ਪੋਸਟ ਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਗਏ

ਅਪ੍ਰੈਲ 20-27

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਿਮ ਪੋਸਟਕਾਰਡ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ! 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਨਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਦੋਂ ਹੈ

2020 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਇਹਯਕੀਨੀਕਰਨਲਈਇਕੱਠਾਹੋਰਰਹਾਹੈਰਕਸਾਡੇਰਾਜਰ ੱਚਹਰਇੱਕਨ ੂੰ2020 ਦੀਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਰ ੱਚਰਿਰਿਆਜਾਂਦਾਹੈ! ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਇਸਿੋਲਡਨਸਟੇਟਰ ੱਚਸਾਡੇਪਰਰ ਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂਅਤੇਿ਼ੁਆਂਢੀਆਂਦੀਆ ਾਜ਼ਨ ੂੰਉਤਸ਼ਾਹਪਰਦਾਨਕਰਦੀਹੈ।ਸਾਡੇਭਰ ੱਖਨ ੂੰਬਿਾਉਿਦੀਤਾਕਤਸਾਡੇਹੱਥਰ ੱਚਹੈ।

ਇਸ ਸੂੰਤਰ ੱਚ, ਸਾਡੇਕੋਲ2020 ਦੀਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀਰ ੱਚਰਹੱਸਾਲੈਕੇਆਪਿੇਰਾਜਅਤੇਆਪਿੇਦੇਸਦੇਭਰ ੱਖਨ ੂੰਬਿਾਉਿਦੀਤਾਕਤਮੌਜ ਦਹੈ।ਇਹਸਾਡੇਸਮ ਦਾਇਆਂਨ ੂੰਉੱਚਾਚ਼ੁੱਕਿਦਾਮੌਕਾਹੈਅਤੇਸਾਨ ੂੰਇਹਯਕੀਨੀਬਿਾਉਿਲਈਰਮਲਕੇਕੂੰਮਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾਹੈਰਕਹਰੇਕਰ ਅਕਤੀਦੀਰਿਿਤੀਕੀਤੀਜਾ ੇ।ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਪ ਰੀਰਿਿਤੀਨਾਲਹੀਮਜ਼ਬ ਤਬਿਦਾਹੈ।

2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਸ਼ਕ ਸੰਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਨਗਣਨਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸੜਕ ਮੁਰੰਮਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏਗੀ।

2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਵਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਂਕੜੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਯੂ.ਐਸ. ਹਾਊਸ ਆਫ ਰੀਪ੍ਰੀਜ਼ੈਨਟੇਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੇਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2020 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ!

ਪ੍ਰਸ਼ਨ?

Potter The Otter