ਵ ੈੱਬਸਾਈਟਪਿ ੁੰਚਯੋਗਤਾਦਾਸਰਟੀਹਿਕੇਟ

ਏਜੂੰਸੀ
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਦੀਸੂੰਪ ਰਨਰਿਿਤੀ ਾਲੀਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ

ਸਰਟੀਰਫਕੇਟਦੀਰਮਤੀ
05 ਦਸੂੰਬਰ, 2019

ਸੂੰਪਰਕ
Martha Dominguez

ਹੇਠਾਂਦਸਤਖ਼ਤਕਰਨ ਾਲਾਰ ਅਕਤੀਇਹਪਰਮਾਰਿਤਕਰਦਾ/ਦੀਹੈਰਕ, 5 ਦਸੂੰਬਰ, 2019 ਤੱਕ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਦੀਸੂੰਪ ਰਨਰਿਿਤੀ ਾਲੀਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ2020 ਦੀਇੂੰਟਰਨੈ ਟ ੈੈੱਬਸਾਈਟਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆਦੇਸਰਕਾਰੀਕੋਡਸੈਕਸਨ7405 ਅਤੇ11135 ਦੀਪਾਲਿਾਕਰਨਲਈਰਤਆਰਕੀਤੀਿਈ, ਰ ਕਰਸਤਕੀਤੀਿਈਅਤੇਬਿਾਈਰੱਖੀਿਈਹੈ, ਅਤੇ ੈੈੱਬਸਮੱਿਰੀਦੀਪਹ਼ੁੂੰਚਯੋਿਤਾਰਦਸਾ-ਰਨਰਦੇਸਾਂ2.1, ਜਾਂਇਸਤੋਂਬਾਅਦਦਾਸੂੰਸਕਰਨ, 5 ਦਸੂੰਬਰ, 2019, ੈੈੱਬਐਕਸੈਰਸਰਬਲਟੀਇਨੀਸੀਏਰਟ ਔਫ਼ ਰਲਡ ਾਈਡ ੈੈੱਬਕੂੰਸੋਰਟੀਅਮਦ਼ੁਆਰਾਘੱਟੋ-ਘੱਟਪੱਧਰAA ਸਫਲਤਾਦੇਮਾਪਦੂੰਡ’ਤੇਪਰਕਾਸਤਕੀਤਾਰਿਆ।

 

05 ਦਸੂੰਬਰ, 2019
Ditas Katague
ਡਾਈਰੈਕਟਰ

05 ਦਸੂੰਬਰ, 2019
Andrew Armani
ਏਜੂੰਸੀਜਾਿਕਾਰੀਅਫਸਰ

ਪ੍ਰਸ਼ਨ?

Potter The Otter