ਜੁੜੇ ਰਹੋ

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ। ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਸਭ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ!

ਪ੍ਰਸ਼ਨ?

Potter The Otter