Abot-Kayang Edukasyon

Mga Negosyo

Pangangalaga sa Mga Bata

Mga Serbisyong Pampamilya

Kalusugan

Malusog na Pagkain

Mga Trabaho

Mga Parke

Puwersang Politikal

Mga Daan

Kaligtasan

Para sa Lahat

Ano ang Census (Senso)?

Bawat 10 taon, sinasagutan ng mga taga-California ang Senso upang magkaroon ng tumpak na bilang ng bawat tao. Binabatay sa Senso ang ating pagpopondong pederal para sa mga mahahalagang serbisyo sa komunidad na tumutulong sa pagsuporta sa ating mga pamilya at ang paghahati ng politikal na puwersa sa California at Washington D.C.

Nangyayari na ngayon ang 2020 Senso! Mayroon kang tatlong paraan para kumpletuhin ang Senso: online, sa pamamagitan ng telepono at sa pamamagitan ng sulat. Matitiyak ng Senso ang mga mapagkukunang makatutulong sa ating mga komunidad sa susunod na sampung taon.

Sagutan ang Senso

Sagutin ang Senso

Maaaring Magbago ang Mga Petsa. Tingnan ang binagong mga petsa rito: USCB Adjusted Operational Timeline

Mabilis at madali

Nakakatulong ang paggugol ng ilang minuto lamang para sagutan ang 9 na simpleng tanong para tukuyin ang mga dolyar na magpopondo sa mahahalagang programa para sa susunod na 10 taon.

Ang census ay ligtas at protektado

Ang iyong data ng 2020 Senso ay ligtas, protektado, at kumpidensiyal.

Nakakatulong sa pagdesisyon ang 2020 Senso sa kung ilang bilyong dolyar ang makakarating sa ating mga pamilya. Makakatulong ang iyong mga sagot sa pagpopondo ng ilang dosenang programa na nagbibigay ng mahahalagang mapagkukunan para sa mga taga-California. Ang Senso ay magpopondo ng mga paaralan, mga programa sa pangangalaga ng mga bata, mga proyekto sa pagpapanatili ng daan at mga programa sa tulong panlipunan.

Tinitiyak ng 2020 Senso ang pangkalahatang kalusugan ng ating mga pamilya at mga kapitbahayan. Sa pagsagot ng form, ginagamit ang iyong datos upang magpasiya kung saan itatayo ang mga bagong ospital, papahusayin ang ating mga programa sa kalusugan, at paramihin ang mga trabaho at mga oportunidad sa negosyo.

Hindi maaaring ibahagi o gamitin laban sa iyo sa anumang paraan ang impormasyong nalikom bilang parte ng 2020 Senso. Ginagamit lamang ang iyong impormasyon upang gumawa ng mga estadistika, hindi ito maaaring ibahagi sa mga ahensiya ng pagpapatupad sa imigrasyon o batas, at hindi ito maaaring magamit upang matukoy ang iyong kwalipikasyon para sa mga benepisyo ng pamahalaan. Sineseryoso namin ang iyong pagkapribado at kami ay nangangako na garantisadong ligtas ang iyong impormasyon.

Matutukoy ng 2020 Senso ang numero ng mga kinatawan ng California sa U.S. House of Representatives (Kapulungan ng mga Kinatawan sa U.S.) at ang numero ng mga boto na mayroon tayo sa Electoral College. Gagamitin din ang iyong impormasyon upang iguhit muli ang mga hangganan ng State Assembly (Assembleya ng Estado) at Senado. Ang paglahok sa 2020 Senso ay tumitiyak na ikaw at ang iyong mga komunidad ay may patas na representasyon!

Mga Katanungan?

Potter The Otter