Tungkol sa 2020 Senso

Bawat 10 taon, sinasagutan ng mga taga-California ang Senso upang magkaroon ng tumpak na bilang ng bawat tao. Binabatay sa Senso ang paghahati ng politikal na representasyon ng ating estado at pagpopondo para sa mga mahahalagang serbisyo sa komunidad na tumutulong na suportahan ang ating mga pamilya

Nangyayari na ngayon ang 2020 Senso! Mayroon kang tatlong paraan para kumpletuhin ang Senso: online, sa pamamagitan ng telepono at sa pamamagitan ng sulat. Matitiyak ng Senso ang mga mapagkukunang makatutulong sa ating mga komunidad sa susunod na sampung taon. Tumugon sa Senso.

Sagutan ang Senso

Pera at Kapangyarihan

Bibigyang pasiya ng 2020 Senso kung ilang bilyong dolyar ang ipapamahagi sa California. Ang kulang na bilang o undercount ay maaaring makaapekto sa pagpopondo ng ating mga paaralan, serbisyo sa pangangalaga ng mga bata, serbisyong pang-emergency at marami pang ibang programa.

Bibigyang pasiya ng 2020 Senso ang bilang ng miyembro ng Kongreso at boto sa Electoral College para sa California. Ang ibig saibihin ng tumpak na bilang ay mas maraming tao na may kapangyarihan ang maaaring kumatawan at magtaguyod para sa ating mga komunidad.

Ligtas at Kumpidensiyal

Ang 2020 Senso ay oportunidad para sa bawat taga-California upang tiyakin ang ating kinabukasan. Huwag matakot, ang iyong mga tugon sa Senso ay garantisadong ligtas. Hindi maaaring ibahagi sa ibang ahensiya ng pamahalaan o gamitin laban sa iyo sa anumang paraan ang impormasyong nalikom bilang parte ng 2020 Senso.

Sagutin ang Senso

Maaaring Magbago ang Mga Petsa. Tingnan ang binagong mga petsa rito: USCB Adjusted Operational Timeline

Mabilis at madali

Nakakatulong ang paggugol ng ilang minuto lamang para sagutan ang 9 na simpleng tanong para tukuyin ang mga dolyar na magpopondo sa mahahalagang programa para sa susunod na 10 taon.

Ang census ay ligtas at protektado

Ang iyong data ng 2020 Senso ay ligtas, protektado, at kumpidensiyal.

Paano Sagutan ang Senso

Ang iyong paglahok upang sagutan ang form ng 2020 Senso ay kinakailangan. Buti na lang, mayroong tatlong paraan para sagutan ito.

Alinman ang iyong piliin, tiyakin lamang na masasagutan mo ang form!

By Computer Icon

Online

Sa unang pagkakataon, maaari nang tumugon sa form ng Senso online – sagutan na ang 2020 Senso ngayon!

Sagutan ang Senso

Census By Phone - Phone Icon

Sa Telepono

Maaari kang tumugon sa 2020 Senso sa pamamagitan ng telepono sa 13 wika, kabilang ang Telecommunication Device for the Deaf (Kagamitan sa Komunikasyon sa Telepono Para sa Mga Mahina ang Pandinig)

Census By Mail - Mail Icon

Sa pamamagitan ng Pagpapadala sa Koreo

Mayroong papel na form ng Senso sa wikang Ingles at Espanyol at maaari itong ipadala sa Kawanihan ng Senso ng U.S.

MGA MADALAS ITANONG TUNGKOL SA 2020 SENSO (FAQs)

Nakatuon ang California sa pagtiyak ng isang kumpleto at tumpak na bilang kung saan kabilang ang lahat, anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon o pagkamamamayan. Kumpara sa lahat ng ibang estado, naglaan ang California ng mas maraming puhunan para matiyak na ang aming mga pakikipag-ugnayan at edukasyon ay masigla at epektibo. Nakatuon ang California sa pakikipagtulungan sa aming mga kasosyo upang masubaybayan ang mga pederal na gawain, alisin ang takot at maling impormasyon, at tiyaking nauunawaan ng lahat ng mga taga-California ang kanilang mga proteksyon sa ilalim ng Title 13.

 • Kapag sinasagutan ang Senso para sa iyong sambahayan, dapat mong bilangin ang lahat ng taong nakatira sa iyong tahanan sa Abril 1, 2020. Ang lahat ng tao ay binibilang sa lokasyon kung saan sila nakatira o kung saan sila madalas na nananatili pagdating ng Abril 1, 2020.
 • Mahalagang alalahaning bilangin ang sinumang bata na kasama mo sa tirahan. Kabilang dito ang:
  • Lahat ng bata na naninirahan sa iyong tahanan, kabilang ang foster children (mga batang pansamantalang inaalagaan), mga apo, mga pamangkin, at mga anak ng mga kaibigan (kahit na pansamantala silang naninirahan kasama mo).
  • Mga batang hinahati ang kanilang oras sa iba’t ibang bahay, kung kasama mo sila sa iyong tahanan sa Abril 1, 2020.
  • Mga sanggol na bagong panganak, pati ang mga pinanganak sa Abril 1, 2020, o mga sanggol na nasa ospital pa sa petsang ito.

Lahat ng tao ay dapat tumugon sa Senso. Anuman ang kanilang katayuan sa imigrasyon o pagkamamamayan, lahat ng mga taga-California ay may ilang mga pangunahing karapatan, at inaatas ng Saligang Batas ng Estados Unidos ang isang kompletong bilang ng lahat ng taong nakatira sa Estados Unidos. Napakahalaga na mabilang ang lahat ng taga-California upang matiyak ang patas na pagbabahagi ng mga mapagkukunan.

Kapag sinasagutan ang Senso para sa iyong sambahayan, dapat mong bilangin ang lahat ng taong nakatira sa iyong tahanan sa Abril 1, 2020. Ang lahat ng tao ay binibilang sa lokasyon kung saan sila nakatira o kung saan sila madalas na nananatili pagdating ng Abril 1, 2020.

Mahalagang alalahaning bilangin ang sinumang bata na kasama mo sa tirahan. Kabilang dito ang:

 • Lahat ng bata na naninirahan sa iyong tahanan, kabilang ang foster children (mga batang pansamantalang inaalagaan), mga apo, mga pamangkin, at mga anak ng mga kaibigan (kahit na pansamantala silang naninirahan kasama mo).
 • Mga batang hinahati ang kanilang oras sa iba’t ibang bahay, kung kasama mo sila sa iyong tahanan sa Abril 1, 2020.
 • Mga sanggol na bagong panganak, pati ang mga pinanganak sa Abril 1, 2020, o mga sanggol na nasa ospital pa sa petsang ito.

Itatanong ng 2020 Senso kung:

 • Ilang tao ang naninirahan sa iyong tahanan sa Abril 1, 2020: Matutulungan nito ang U.S. Census Bureau na bilangin ang buong populasyon ng U.S. at tiyaking mabibilang ang mga tao ayon sa kung saan sila nakatira sa Araw ng Senso. Tatanungin ng U.S. Census Bureau ang pangalan ng bawat tao sa sambahayan.
 • Pagmamay-ari ba o inuupahan ang tahanan: Matutulungan nito ang U.S. Census Bureau na maglabas ng mga estadistika tungkol sa pagmamay-ari at pag-upa sa tahanan. Ang bilang ng pagmamay-ari ng tahanan ay nagsisilbi bilang isang tagapagpahiwatig ng ekonomiya ng bansa at nakatutulong ito sa pangangasiwa ng mga programa sa pabahay at pagbibigay ng impormasyon sa pagpapasiya sa mga plano.
 • Ano ang kasarian ng bawat tao sa iyong tahanan: Dahil dito ay nakakagawa ang U.S. Census Bureau ng mga estadistika na maaaring gamitin sa pagpaplano at pagpopondo ng mga programa ng pamahalaan. Magagamit din ang impormasyong ito para magpatupad ng mga batas, regulasyon, at patakaran laban sa diskriminasyon.
 • Ano ang edad ng bawat tao sa iyong tahanan: Gumagawa ang U.S. Census Bureau ng mga estadistika upang mas maunawaan ang dami at katangian ng iba’t ibang grupo ng edad. Nakatutulong ang impormasyong ito sa pagpaplano at pagpopondo ng mga programa ng pamahalaan na sumusuporta sa mga partikular na grupo ng edad, kabilang ang mga bata, kabataan, at mga mas nakatatanda.
 • Ano ang lahi ng bawat tao sa iyong tahanan: Dahil dito ay nakakagawa ang U.S. Census Bureau ng mga estadistika tungkol sa lahi at mga grupo ng lahi. Nakatutulong ang datos na ito sa mga pederal na ahensya na subaybayan ang pagsunod sa mga probisyon laban sa diskriminasyon, tulad ng mga nasa Voting Rights Act (Batas sa Mga Karapatan sa Pagboto) at Civil Rights Act (Batas sa Mga Sibil na Karapatan).
 • May tao sa iyong tahanan na may lahing Hispaniko, Latino, o Espanyol: Nakatutulong ang mga tugon na gumawa ng mga estadistika tungkol sa grupong etniko na ito. Kailangan ito ng mga pederal na ahensya para subaybayan ang pagsunod sa mga probisyon laban sa diskriminasyon, tulad ng mga nasa Voting Rights Act at Civil Rights Act.
 • Ano ang relasyon ng bawat tao sa iyong tahanan: Dahil dito ay nakakagawa ang Census Bureau ng pagtantiya tungkol sa mga pamilya, sambahayan, at ibang grupo. Ang datos sa relasyon ay ginagamit sa pagpaplano at pagpopondo ng mga programa ng pamahalaan na sumusuporta sa mga pamilya, kabilang ang mga tao na mag-isang nagpapalaki ng mga bata.

TANDAAN: HINDI kabilang sa form ng Senso ang tanong tungkol sa pagkamamayan.

 • Kritikal na maging maingat sa anumang mga hiling na mukhang kahina-hinala.
 • Hindi kailanman hihilingin ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga sumusunod:
  • Bayad para sa pagsagot ng palatanungan
  • Numero ng Social Security
  • Impormasyong pampinansiyal
 • Palaging magpapakita ng may-bisang ID ng Kawani ng Senso ang mga field staff ng Kawanihan ng Senso ng U.S. Maaari mong makumpirma na sila ay empleyado ng Kawanihan ng Senso ng U.S. sa pamamagitan ng pagpasok ng kanilang pangalan sa Census Bureau Staff Search (Paghanap ng Staff sa Kawani ng Senso) o sa pakikipag-ugnayan sa California Regional Office (Tanggapang Panrehiyon ng California).
 • Pederal na krimen ang pagpapanggap bilang pederal na opisyal, at sinuman na lalabag sa batas na ito ay masasailalim sa pagkakakulong.

 • Inaatasan ng batas ang United States Census Bureau (Kawanihan ng Senso ng Estados Unidos, USCB) upang protektahan ang anumang personal na impormasyong kinokolekta nito at pinapanatili itong kumpidensiyal.
 • Ang Kawanihan ng Senso ng U.S. ay sumasailalim sa Title 13 ng United States Code (Koda ng Estados Unidos) Hindi lamang nagbibigay ang mga batas na ito sa Kawanihan ng awtoridad para sa trabaho nito, ngunit tinutukoy rin nito ang matatag na mga proteksiyon para sa impormasyon na kinokolekta ng Senso mula sa mga indibidwal at mga negosyo.
 • Ginagamit ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang mga tugon upang gumawa makabuo ng mga estadistika.
 • Hindi maaaring mailathala ang pribadong impormasyon kapag ito ay nalikom. Pagkatapos ng 72 na taon, maaari itong mailathala ng National Archives (Pambansang Artsibo) para sa layuning pangkasaysayan. Labag sa batas ang pagsisiwalat o paglalathala ng anumang pribadong impormasyon na nagbibigay identipikasyon sa isang indibidwal o negosyo, tulad ng mga pangalan, address (kasama ang mga coordinate ng GPS), numero ng Social Security, at mga numero ng telepono.
 • Hindi maaaring magamit ang mga sagot para sa mga layuning pagpapatupad ng batas o upang tukuyin ang personal na kwalipikasyon para sa mga benepisyo ng pamahalaan.
 • Hindi maaaring gamitin laban sa mga tumugon ang personal na impormasyon para sa mga layuning pagpapatupad ng batas sa imigrasyon.
 • Ang mga empleyado ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ay nanumpaang protektahan nanumpang pangalagaan ang pagkakumpidensiyal. Ang bawat taong may access sa datos ay sumumpa na protektahan habang-buhay ang personal na impormasyon at naiintindihan na ang mga multa para sa paglabag sa batas na ito ay naaangkop pang-habang-buhay.
 • Isang matinding pederal na krimen ang paglabag ng pagkakumpidensiyal o pagbabahagi ng impormasyon maliban sa mga layuning pang-estadistika. Ang sinumang lumabag sa batas na ito ay makakaharap ng mga matinding multa, kabilang ang mapatawan ng sentensiya sa pagkakakulong sa pederal na kulungan hanggang limang taon, multa na hanggang $250,000, o parehong multa at pagkakakulong.

 • Pag-iwas sa mga Online na Iskam
  • Ang phishing ay isang krimen kung saan sinusubukan ng isang tao na kunin ang iyong impormasyon sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang entidad na pinagkakatiwalaan mo. Ang mga email ng phishing ay madalas na itinuturo ka papunta sa isang website na mukhang totoo, ngunit peke ito at maaaring mayroong malware (software na nakasisira sa computer at/o network nito).
  • Mangyaring tandaan na hindi kailanman magpapadala ang Census Bureau ng hindi hininging email upang hilingin ang iyong paglahok sa 2020 Senso. Dagdag pa rito, hindi kailanman hihingin ng Census Bureau ang mga sumusunod na impormasyon sa 2020 Senso:
 • Ang iyong numero ng Social Security
  • Pinansyal na impormasyon, tulad ng iyong account sa bangko o mga numero ng credit card
 • Pera o mga donasyon
  • Bilang karagdagan, hindi makikipag-ugnayan sa iyo ang Census Bureau bilang kinatawan ng isang politikal na partido.
 • Pananatiling Ligtas sa Tahanan
  • Kapag may bumisita sa iyong tahanan upang kumolekta ng tugon para sa 2020 Senso, maaari mong gawin ang mga sumusunod upang beripikahin ang kanilang pagkakakilanlan:
   • Tiyaking mayroon silang may bisa na ID badge na naglalaman ng kanilang litrato, watermark ng U.S. Department of Commerce, at petsa ng pagkawala ng bisa.
   • Kung mayroon ka pa ring tanong tungkol sa kanilang pagkakakilanlan, maaari mong tawagan ang 800-923-8282 upang makipag-usap sa isang kinatawan ng lokal na Census Bureau.
   • Maaari kang mag-search sa Census Bureau Staff Directory upang mahanap ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga empleyado upang beripikahin ang kanilang pagkakakilanlan – https://www.census.gov/cgi-bin/main/email.cgi
 • Pag-ulat sa Pinaghihinalaang Panloloko
  • Kung pinaghihinalaan mong may panloloko, tawagan ang California Regional Office ng U.S. Census Bureau sa 213-314-6500 o nang walang toll sa 800-923-8282 upang makipag-usang sa isang lokal na kinatawan ng Census Bureau. Kapag natukoy na ang bumisita sa iyong tahanan ay hindi nagtatrabaho para sa Census Bureau, tawagan ang iyong lokal na departamento ng pulisya.

 • Ang tauhan sa field ng U.S. Census Bureau ay palaging magpapakita ng may bisang Census Bureau ID, na naglalaman ng kanilang litrato, watermark ng U.S. Department of Commerce (Kagawaran ng Komersyo ng U.S.), at petsa ng pagkawala ng bisa. Hindi kailanman hihilingin ng U.S. Census Bureau ang mga susunod:
  • Kabayaran para sagutan ang palatanungan
  • Numero ng Social Security
  • Pinansyal na impormasyon, tulad ng account sa bangko o numero ng credit card
 • Makukumpirma mo kung sila ba ay empleyado ng U.S. Census Bureau sa pamamagitan ng pag-type ng kanilang pangalan sa Census Bureau Staff Search o sa pamamagitan ng pagtawag sa California Regional Office (Tanggapang Panrehiyon ng California) sa 213-314-6500 o nang walang toll sa 800-923-8282. Dagdag pa rito, maaari kang mag-search sa Census Bureau Staff Directory upang mahanap ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga empleyado upang beripikahin ang kanilang pagkakakilanlan – https://www.census.gov/cgi-bin/main/email.cgi
 • Pederal na krimen ang pagpapanggap bilang pederal na opisyal, at sinumang lumalabag sa batas na ito ay maaaring makulong.

 • Sinusuportahan ng Tanggapan ng Senso sa California ang isang masigla, may koordinasyon na pagbibigay serbisyo at pagsisikap sa komunikasyon na nakapokus sa paglapit sa mga populasyon na mahirap bilangin (hard-to-count, HTC).
 • Nakikipagtulungan ang Tanggapan ng Senso sa mga county, lokal na pamahalaan, pamahalaan ng mga tribo, mga panrehiyon at pang-estado na organisasyon na base sa komunidad, edukasyon, at iba pang mga sector na tiyaking maaabot ang mga taga-California na pinakamahirap bilangin.
 • Nilalayon ng mga pagsisikap sa komunikasyon na makatulong sa mga taga-California na maintindihan na ang kanilang impormasyon ay mananatiling pribado at iwaksi ang hindi tamang impormasyon.

HINDI isasama sa palatanungan ng 2020 Senso ang tanong tungkol sa estado ng pagkamamamayan ng isang indibidwal. Lahat, anuman ang kanilang estado ng imigrasyon, ay may partikular na tiyak na mga pangunahing karapatan. Para sa may mga alalahanin tungkol sa pagpapasok ng ibang tao sa inyong tahanan, mayroon ibang mga paraan sa paglahok. Maaari kayong lumahok online mula sa inyong tahanan online at sa pamamagitan ng telepono o sa isang assistance center na pinapatakbo ng komunidad. Mangyaring kumpletuhin ang iyong palatanungan ng Senso. Ang hindi kumpletong palatanungan ay maaaring magtaas ng pagkakataon sa pagkakaroon ng magbigay-daan sa follow up ng Kawanihan ng Senso ng U.S. para sa mga hindi tumugon. Makakatanggap ang mga sambahayan ng imbitasyon upang sagutan online ang 2020 Senso simula Marso 12, 2020. Mahalaga ang iyong paglahok, at ang iyong impormasyon ay protektado.

Ang Ehekutibong Utos ay hindi nagsasagawa ng anumang pagbabahagi ng impormasyon na lampas sa kung ano ang pinahihintulutan sa ilalim ng kasalukuyang batas. Nananatiling kumpidensiyal ang iyong impormasyon. Binabanggit ng Ehekutibong Utos na ang impormasyong nakolekta mula sa mga pederal at pang-estado na mapagkukunan ay “hindi maaari, at hindi dapat, na gamitin upang isagawa ang aksiyong ipinapatupad ang mga batas ng imigrasyon laban sa mga partikular na indibidwal.”

 • Enero – Marso 2019: Magbubukas ang U.S. Census Bureau ng 39 na tanggapang panrehiyon ng Senso upang suportahan ang Address Canvassing (pagkilala kung saan naninirahan o nananatili ang mga tao).
 • Hunyo – Setyembre 2019: Bubuksan ng Census Bureau ang nalalabing 209 na tanggapang panrehiyon ng Senso upang suportahan at pangasiwaan ang mga enumerator (tagakuha ng tugon) ng Senso na kikilos sa buong bansa upang isagawa ang Senso.
 • Agosto 2019: Magsasagawa ang Census Bureau ng address canvassing sa field. Bibisitahin ng mga tagakuha ng Senso ang mga lugar na nadagdagan o nawalan ng pabahay sa mga kakalipas pa lamang na taon upang matiyak na napapanahon ang listahan ng address ng Census Bureau.
 • Enero 2020: Magsisimula ang Census Bureau sa pagbibilang ng populasyon sa liblib na Alaska.
 • Abril 1, 2020: Nang hindi lalagpas sa petsang ito, makakatanggap ang mga sambahayan ng imbitasyon upang makilahok sa 2020 Senso. Magkakaroon ang mga sambahayan ng 3 opsyon para sa pagtugon: online, sa pamamagitan ng sulat, o sa pamamagitan ng telepono. Ang petsang ito ay hindi isang deadline; ito ay petsa lamang kung kailan dapat bilangin ng mga tao ang kanilang sarili sa form ng Senso (halimbawa, kung saan sila nakatira noong Abril 1, kung ilan ang nasa kanilang pamilya, atbp.)
 • Abril 2020: Magsisimula ang mga tagakuha ng Senso ng pag-follow up sa mga sambahayan sa paligid ng mga piling kolehiyo at unibersidad. Sisimulan din ng mga tagakuha ng Senso ang mga pagsusuri ng kalidad.
 • Mayo 2020: Magsisimula ang Census Bureau ng pag-follow up sa mga sambahayan na hindi pa tumutugon.
 • Disyembre 2020: Magpapadala ang Census Bureau ng bilang ng pagbabahagi sa presidente.

TANDAAN: Mula Taglagas 2019 hanggang Tag-init 2020, ang mga kasosyong organisyasyon ng California ay magsasagawa ng pakikipag-ugnayan at edukasyon sa mga komunidad na pinakamahirap bilangin upang magpakalat ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng pagiging bahagi ng bilang.

 • Marso 12: Nagsimula ang 2020 Senso
 • Abril 8-30: Ipinadala ang mga Papel na Form ng Senso
 • Abril 27-May 9: Ipinadala ang Panghuling Postcard
 • Abril-Oktubre 31: Pagkuha ng 2020 Senso online, sa pamamagitan ng telepono, o sa pamamagitan ng sulat
 • Gitnang bahagi ng Hunyo: Magsisimulang bumisita ang mga tauhan ng Senso sa mga sambahayang hindi pa tumutugon sa 2020 Senso
 • Agosto 14: Huling araw para kumpletuhin ang Senso

Kinukumpirma pa ang mga petsa. Mangyaring tandaan na noong Abril 13, 2020, inanunsiyo ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ang pagkakaantala ng pinakamabibigat na operasyon sa Hunyo 1 at pagtatapos naman ng pagkolekta ng data sa Oktubre 31, 2020.

Nandito ang press release.

Tingnan ang binagong mga petsa dito: USCB Adjusted Operational Timeline

Dahil sa mga pagbabago sa operasyon mula sa Kawanihan ng Senso ng U.S., simula Hunyo 2020, magsisimula ang mga tauhan ng Senso sa pag-follow up nang personal sa mga sambahayan na hindi pa tumutugon sa Senso. Susubaybayan ang impormasyong ito habang inilalabas ang mga update.

Mga Katanungan?

Potter The Otter