Tungkol sa 2020 Senso

Bawat 10 taon, sinasagutan ng mga taga-California ang Senso upang magkaroon ng tumpak na bilang ng bawat tao. Binabatay sa Senso ang paghahati ng politikal na representasyon ng ating estado at pagpopondo para sa mga mahahalagang serbisyo sa komunidad na tumutulong na suportahan ang ating mga pamilya

Sa 2020 ang susunod na Senso. Tiyakin natin na bilang ang lahat ng mga taga-California sa 2020 Senso upang mapanatili itong mga mapagkukunan para sa atin!

Pera at Kapangyarihan

Bibigyang pasiya ng 2020 Senso kung ilang bilyong dolyar ang ipapamahagi sa California. Ang kulang na bilang o undercount ay maaaring makaapekto sa pagpopondo ng ating mga paaralan, serbisyo sa pangangalaga ng mga bata, serbisyong pang-emergency at marami pang ibang programa.

Bibigyang pasiya ng 2020 Senso ang bilang ng miyembro ng Kongreso at boto sa Electoral College para sa California. Ang ibig saibihin ng tumpak na bilang ay mas maraming tao na may kapangyarihan ang maaaring kumatawan at magtaguyod para sa ating mga komunidad.

Ligtas at Kumpidensiyal

Ang 2020 Senso ay oportunidad para sa bawat taga-California upang tiyakin ang ating kinabukasan. Huwag matakot, ang iyong mga tugon sa Senso ay garantisadong ligtas. Hindi maaaring ibahagi sa ibang ahensiya ng pamahalaan o gamitin laban sa iyo sa anumang paraan ang impormasyong nalikom bilang parte ng 2020 Senso.

Invitations Mailed

Marso 12 -20

Ipapadala ang mga imbitasyon upang sagutan online ang palatanungan para sa 2020 senso.

Reminder Letters

Marso 16 -24

Ipapadala ang mga sulat ng pagpapaalala.

Reminder Postcard

Marso 26-Abril 3

Ipapadala ang mga postcard ng pagpapaalala.

Census Day

Abril 1

Araw ng Senso!

Hard Copy Census Mailed

Abril 8-16

Ipapadala ang isa pang paalala at papel na kopya ng palatanungan.

Final Postcards Mailed

Abril 20-27

Ipapadala ang mga huling postcard bago ang personal na follow-up.

Huwag magpahuli! Tiyaking sagutan ang iyong form ng senso bago ang Abril 30.”

Kailan ang 2020 Senso

Paano Sagutan ang Senso

Ang iyong paglahok upang sagutan ang form ng 2020 Senso ay kinakailangan. Buti na lang, mayroong tatlong paraan para sagutan ito.

Alinman ang iyong piliin, tiyakin lamang na masasagutan mo ang form!

Census By Mail - Mail Icon

Sa pamamagitan ng Pagpapadala sa Koreo

Ang papel na form ng Senso ay available sa 13 wika at maaaring ipadala sa pamamagitan ng koreo pabalik sa U.S. Census Bureau (Kawanihan ng Senso ng U.S.).

Census By Phone - Phone Icon

Sa Telepono

Maaaring sagutan ang Senso sa pamamagitan ng telepono sa 59 na wika.

By Computer Icon

Online

Sa unang pagkakataon, magiging available ang form ng Senso online sa 13 wika.

Mga Madalas Itanong

HINDI isasama sa palatanungan ng 2020 Senso ang tanong tungkol sa estado ng pagkamamamayan ng isang indibidwal. Lahat, anuman ang kanilang estado ng imigrasyon, ay may partikular na mga pangunahing karapatan. Para sa may mga alalahanin tungkol sa pagpapasok ng ibang tao sa inyong tahanan, mayroon ibang mga paraan sa paglahok. Maaari kayong lumahok online, sa telepono, mula sa inyong tahanan o sa isang assistance center na pinapatakbo ng komunidad. Mangyaring kumpletuhin ang iyong palatanungan ng Senso. Ang hindi kumpletong palatanungan ay maaaring magtaas ng pagkakataon sa pagkakaroon ng follow up ng Kawanihan ng Senso ng Estados Unidos para sa mga hindi tumugon. Makakatanggap ang mga sambahayan ng imbitasyon upang sagutan online ang 2020 Senso simula Marso 12, 2020. Mahalaga ang iyong paglahok, at ang iyong impormasyon ay protektado.

Ang Ehekutibong Utos ay hindi nagsasagawa ng anumang pagbabahagi ng impormasyon na lampas sa kung ano ang pinahihintulutan sa ilalim ng kasalukuyang batas. Nananatiling kumpidensiyal ang iyong impormasyon. Binabanggit ng Ehekutibong Utos na ang impormasyong nakolekta mula sa mga pederal at pang-estado na mapagkukunan ay “hindi maaari, at hindi dapat, na gamitin upang isagawa ang aksiyong ipinapatupad ang mga batas ng imigrasyon laban sa mga partikular na indibidwal.”

 • Inaatasan ng batas ang United States Census Bureau (Kawanihan ng Senso ng Estados Unidos, USCB) upang protektahan ang anumang personal na impormasyong kinokolekta nito at pinapanatili itong kumpidensiyal.
 • Ang USCB ay sumasailalim sa Title 13 ng United States Code (Koda ng Estados Unidos) Hindi lamang nagbibigay ang mga batas na ito sa Kawanihan ng awtoridad para sa trabaho nito, ngunit tinutukoy rin nito ang matatag na mga proteksiyon para sa impormasyon na kinokolekta ng Senso mula sa mga indibidwal at mga negosyo.
 • Ginagamit ng USCB ang mga tugon upang gumawa ng mga estadistika.
 • Hindi maaaring mailathala ang pribadong impormasyon kapag ito ay nalikom. Pagkatapos ng 72 na taon, maaari itong mailathala ng National Archives (Pambansang Artsibo) para sa layuning pangkasaysayan. Labag sa batas ang pagsisiwalat o paglalathala ng anumang pribadong impormasyon na nagbibigay identipikasyon sa isang indibidwal o negosyo, tulad ng mga pangalan, address (kasama ang mga coordinate ng GPS), numero ng Social Security, at mga numero ng telepono.
 • Hindi maaaring magamit ang mga sagot para sa mga layuning pagpapatupad ng batas o upang tukuyin ang personal na kwalipikasyon para sa mga benepisyo ng pamahalaan.
 • Hindi maaaring gamitin laban sa mga tumugon ang personal na impormasyon para sa mga layuning pagpapatupad ng batas sa imigrasyon.
 • Ang mga empleyado ng USCB ay sumumpang protektahan ang pagkakumpidensiyal. Ang bawat taong may access sa datos ay sumumpa  na protektahan habang-buhay ang personal na impormasyon at naiintindihan na ang mga multa para sa paglabag sa batas na ito ay naaangkop pang-habang-buhay.
 • Isang matinding pederal na krimen ang paglabag ng pagkakumpidensiyal o pagbabahagi ng impormasyon maliban sa mga layuning pang-estadistika. Ang sinumang lumabag sa batas na ito ay makakaharap ng mga matinding multa, kabilang ang mapatawan ng sentensiya sa pagkakakulong sa pederal na kulungan hanggang limang taon, multa na hanggang $250,000, o parehong multa at pagkakakulong.

 • Batay sa populasyon ang ilang mga pondong pederal, mga gantimpala, at suporta sa mga estado, county at komunidad.
 • Kritikal para sa lahat ang maisama sa bilang, anuman ang kanilang estado sa imigrasyon. Kapag tumugon ka sa Senso, tumutulong ka sa iyong komunidad na makuha ang patas na bahagi ng mga pederal na pondo.
 • Gumagamit ang mga negosyo ng datos ng Senso upang magpasiya kung saan gagawa ng mga pabrika, tanggapan at tindahan, at nakakagawa ito ng mga trabaho.
 • Gumagamit ang mga developer ng datos ng Senso upang magtayo ng mga tirahan at pasiglahin ang mga kapitbahayan.
 • Gumagamit ang mga lokal na pamahalaan ng datos ng Senso para sa pampublikong kaligtasan at pagiging handa para sa emerhensiya.

 • Sinusuportahan ng Tanggapan ng Senso sa California ang isang masigla, may koordinasyon na pagbibigay serbisyo at pagsisikap sa komunikasyon na nakapokus sa paglapit sa mga populasyon na mahirap bilangin (hard-to-count, HTC).
 • Nakikipagtulungan ang Tanggapan ng Senso sa mga county, lokal na pamahalaan, pamahalaan ng mga tribo, mga panrehiyon at pang-estado na organisasyon na base sa komunidad, edukasyon, at iba pang mga sektor.
 • Nilalayon ng mga pagsisikap sa komunikasyon na makatulong sa mga taga-California na maintindihan na ang kanilang impormasyon ay mananatiling pribado at iwaksi ang hindi tamang impormasyon.

 • Simula sa gitna ng Marso 2020, makakatanggap ang bawat sambahayan ng sulat na nagbibigay-alam sa kanila ng mga opsiyon sa pagsagot ng palatanungan ng Senso. Kabilang dito ang online, sa pamamagitan ng telepono, o sa paghiling ng form na papel.
 • Makikipag-ugnayan ang USCB sa mga sambahayan na hindi sasagot ng palatanungan sa panahon ng pagsagot nang mag-isa sa panahon ng Non-Response Follow-Up (Pag-follow-up sa mga hindi sumagot).
  • Marso 12 -20: Makakatanggap ang mga sambahayan ng imbitasyon upang sagutan online ang 2020 Senso. Makakatanggap din ng mga papel na palatanungan ang ilang mga sambahayan.
  • Marso 16 -24: Ipapadala ang isang sulat ng pagpapaalala.
  • Kung hindi ka pa rin nakakatugon:
   • Marso 26-Abril 3: Ipapadala ang postcard ng pagpapaalala.
   • Abril 8-16: Ipapadala ang isang sulat ng pagpapaalala at papel na palatanungan.
   • Abril 20-27: Isang pinal na postcard ng pagpapaalala bago ang personal na pag-follow up ang USCB.
  • Maaaring makipag-ugnayan ang mga enumerator ng USCB sa mga sambahayan na nagsumite ng mga palatanungan na hindi nasagutan nang kumpleto upang makakuha ng mga kumpletong sagot.

 • Kritikal na maging maingat sa anumang mga hiling na mukhang kahina-hinala.
 • Hindi kailanman hihilingin ng USCB ang mga sumusunod:
  • Bayad para sa pagsagot ng palatanungan
  • Numero ng Social Security
  • Impormasyong pampinansiyal
 • Palaging magpapakita ng may-bisang ID ng Kawani ng Senso ang mga field staff ng USCB. Maaari mong makumpirma na sila ay empleyado ng USCB sa pamamagitan ng pagpasok ng kanilang pangalan sa Census Bureau Staff Search (Paghanap ng Staff sa Kawani ng Senso) o sa pakikipag-ugnayan sa California Regional Office (Tanggapang Panrehiyon ng California).
 • Pederal na krimen ang pagpapanggap bilang pederal na opisyal, at sinuman na lalabag sa batas na ito ay masasailalim sa pagkakakulong.

Mga Katanungan?

Potter The Otter