Filling Out Your 2020 Census

The 2020 Census is a simple survey that you will fill out about yourself and everyone who is living in your home on April 1, 2020. Here’s a preview of the questions you’ll be asked on your Census form. Go to my2020census.gov to fill out your Census today.

There Is No Citizenship Question On The 2020 Census

Ilang tao ang tumira o nanatili sa bahay, apartment, o tirahang naililipat (mobile home) na ito sa Abril 1, 2020?
Mayroon bang sinumang karagdagang tao na nanirahan dito sa Abril 1, 2020 na hindi mo isinama sa Unang Tanong?

Markahan X ang lahat ng naaangkop.

 • Mga bata, kamag-anak man o hindi, katulad ng mgabagong silang, mga apo, o mga anak-anakan (fosterchildren)
 • Mga kamag-anak, tulad ng mga nasa tamang gulang namga anak, pinsan, biyenan, manugang, hipag, o bayaw
 • Mga hindi kamag-anak, gaya ng mga kakuwarto onaninirahang mga babysitter
 • Mga taong pansamantalang namamalagi dito
 • Walang karagdagang tao
Ito bang bahay, apartment, o tirahang naililipat (mobile home) na ito ay —

Markahan X ang ISANG kahon.

 • Pag-aari mo o ninumang nasa sambahayang ito (mgakasama sa tirahang ito) nang may mortgage o utang?Isama ang home equity na mga utang.
 • Pag-aari mo o ninumang nasa sambahayang ito (mgakasama sa tirahang ito nang) (walang mortgage outang)?
 • Inuupahan?
 • Tinitirahan nang walang bayad sa upa?
Ano ang iyong numero ng telepono?

Kokontakin lang namin kayo kung kailangan para sa opisyal na tungkulin ng Kawanihan ng Senso.

Pakibigay ang impormasyon para sa bawat taong nakatira dito. Kung mayroong nakatira dito na nagbabayad ng upa o nagmamay-ari ng tirahan, magsimula sa pamamagitan ng paglista sa kanya bilang Unang Tao. Kung ang may-ari o ang taong nagbabayad ng upa ay hindi nakatira dito, magsimula sa paglista ng sinumang nasa tamang edad na naninirahan dito bilang Unang Tao.

Ano ang pangalan ng Unang Tao?
Ang Unang Tao ba ay lalaki o babae?

Markahan X ang ISANG kahon.

 • Lalaki
 • Babae
Ano ang edad ng Unang Tao at ano ang petsa ng kapanganakan ng Unang Tao?

Para sa mga sanggol na wala pang 1 taong gulang, huwag isulat ang edad sa buwan. Isulat ang 0 bilang edad.

Hispaniko, Latino, o Espanyol ba ang angkang pinagmulan ng Unang Tao?
 • Hindi, hindi Hispaniko, Latino, o Espanyolang pinagmulan
 • Oo, Mehikano, Mehikanong Amerikano, Chicano
 • Oo, Puerto Rican
 • Oo, KubanoBuwan
 • Oo, ibang Hispaniko, Latino, o Espanyol napinagmulan—Isulat nang malinaw, halimbawa,Salvadoran, Dominikano, Kolumbyano, Guatemalan,Kastila, Ecuadorian, atbp.
Ano ang lahi ng Unang Tao?

Markahan X ang isa o higit pang mga kahon AT isulat nang mas malinaw ang mga angkang pinagmulan.

 • Puti—Isulat nang malinaw, halimbawa, Aleman, Irish,Ingles, Italyano, Lebanese, Egyptian, atbp.
 • Itim o Aprikanong Amerikano—Isulat nang malinaw,halimbawa, Aprikanong Amerikano, Jamaican,Haitian, Nigerian, Ethiopian, Somali, atbp
 • American Indian or Alaska Native—Print name ofenrolled or principal tribe(s), for example, NavajoNation, Blackfeet Tribe, Mayan, Aztec, Native Village of Barrow Inupiat Traditional Government, Nome Eskimo Community, etc.
 • Tsino
 • Filipino
 • Asyanong Indian
 • Ibang Asyano—Isulat nang malinaw, halimbawa, Pakistani, Cambodian, Hmong, atbp.
 • Vietnamese
 • Koreano
 • Hapon
 • Katutubong Hawayano
 • Samoan
 • Chamorro
 • Ibang Taga-Islang Pasipiko—Isulatnang malinaw,halimbawa,Tongan, Fijian,Marshallese, atbp.
 • Iba pang lahi—Isulat nang malinaw ang lahi
  opinagmulan.
Ano ang pangalan ng Unang Tao?
Ang tao bang ito ay karaniwang nakatira onananatili sa ibang lugar?

Markahan X ang lahat ng naaangkop.

 • Hindi
 • Oo, para sa kolehiyo
 • Oo, kasama ng assignment sa military
 • Oo, para sa trabaho o negosyo
 • Oo, sa isang tirahan na may taga-alaga (nursing home)
 • Oo, kasama ang magulang o ibang kamag-anak
 • Oo, sa isang pana-panahon o pangalawang tirahan
 • Oo, sa kulungan
 • Oo, para sa ibang dahilan
Ang tao bang ito ay kamag-anak ng Unang Tao?

Markahan X ang ISANG kahon.

 • Mag-asawang lalaki at babae
 • Nagsasamang mag-partner na babae at lalaki na hindi kasal
 • Mag-asawang parehong lalaki o parehong babae
 • Nagsasamang mag-partner na parehong lalaki o parehong babae na hindi kasal
 • Tunay na anak (anak sa dugo)
 • Ampon na anak
 • Anak ng asawa
 • Kapatid
 • Ama o ina
 • Apo
 • Biyenan
 • Manugang
 • Ibang kamag-anak
 • Kakuwarto o kabahay
 • Anak-anakan (foster child)
 • Ibang hindi kamag-anak

The Census Will Never Ask Certain Questions

Mangyaring tandaan na hindi kailanman magpapadala ang Census Bureau ng hindi hininging email upang hilingin ang iyong paglahok sa 2020 Senso. Dagdag pa rito, hindi kailanman hihingin ng Census Bureau ang mga sumusunod na impormasyon sa 2020 Senso:

     Ang iyong numero ng Social Security

       Pera o mga donasyon

     Bilang karagdagan, hindi makikipag-ugnayan sa iyo ang Census Bureau bilang kinatawan ng isang politikal na partido.

     Pinansyal na impormasyon, tulad ng iyong account sa bangko o mga numero ng credit card

Additionally, there is no citizenship question on the 2020 Census.

Kung pinaghihinalaan mong may panloloko, tawagan ang California Regional Office ng U.S. Census Bureau sa 213-314-6500 o nang walang toll sa 800-923-8282 upang makipag-usang sa isang lokal na kinatawan ng Census Bureau. Kapag natukoy na ang bumisita sa iyong tahanan ay hindi nagtatrabaho para sa Census Bureau, tawagan ang iyong lokal na departamento ng pulisya.

Avoiding Fraud And Scams

Mga Katanungan?

Potter The Otter