BAKIT MAHALAGA ANG SENSO

Maraming nakataya sa 2020 Senso at hindi maaaring magkulang ang bilang ng ating mga komunidad. Ang mahahalagang mapagkukunan ng mga kapitbahayan sa buong California ay nakadepende sa pederal na pagpopondo na batay sa impormasyong nakuha mula sa Senso.

Binibigyan ng
Kumpiyansa ang ating
mga Kapitbahayan

Nakakatulong sa pagdesisyon ang 2020 Senso sa kung ilang bilyong dolyar ang makakarating sa ating mga pamilya. Makakatulong ang iyong mga sagot sa pagpopondo ng ilang dosenang programa na nagbibigay ng mahahalagang mapagkukunan para sa mga taga-California. Ang Senso ay magpopondo ng mga paaralan, mga programa sa pangangalaga ng mga bata, mga proyekto sa pagpapanatili ng daan at mga programa sa tulong panlipunan.

  • Pahusayin ang mga lokal na paaaralan
  • Pagbutihin ang mga kalye at daanan
  • Magtayo ng abot-kayang pabahay
Uplift Neighborhoods - Icon
Community Wellness - Icon

Pangkalahatang
Kalusugan ng
Komunidad

Tinitiyak ng 2020 Senso ang pangkalahatang kalusugan ng ating mga pamilya at mga kapitbahayan. Sa pagsagot ng form, ginagamit ang iyong datos upang magpasiya kung saan itatayo ang mga bagong ospital, papahusayin ang ating mga programa sa kalusugan, at paramihin ang mga trabaho at mga oportunidad sa negosyo.

  • Magtayo ng mga bagong ospital
  • Pahusayin ang mga serbisyong pangkalusugan
  • Paramihin ang mga trabaho at mga oportunidad sa negosyo

Ligtas at
Kumpidensiyal

Hindi maaaring ibahagi o gamitin laban sa iyo sa anumang paraan ang impormasyong nalikom bilang parte ng 2020 Senso. Ginagamit lamang ang iyong impormasyon upang gumawa ng mga estadistika, hindi ito maaaring ibahagi sa mga ahensiya ng pagpapatupad sa imigrasyon o batas, at hindi ito maaaring magamit upang matukoy ang iyong kwalipikasyon para sa mga benepisyo ng pamahalaan. Sineseryoso namin ang iyong pagkapribado at kami ay nangangako na garantisadong ligtas ang iyong impormasyon.

Confidential - Icon
A Voice for CA - Icon

Puwersang
Politikal

Matutukoy ng 2020 Senso ang numero ng mga kinatawan ng California sa U.S. House of Representatives (Kapulungan ng mga Kinatawan sa U.S.) at ang numero ng mga boto na mayroon tayo sa Electoral College. Gagamitin din ang iyong impormasyon upang iguhit muli ang mga hangganan ng State Assembly (Assembleya ng Estado) at Senado. Ang paglahok sa 2020 Senso ay tumitiyak na ikaw at ang iyong mga komunidad ay may patas na representasyon!

  • Reapportionment (pagkakabahagi ng mga puwesto sa Kongreso ayon sa populasyon)
  • Electoral College
  • Redistricting (pagkakaayos ng mga distrito)

Mga Komunidad na May Kasaysayang Kulang ang Bilang

Maraming komunidad sa California ang kulang ang representasyon o kulang ang bilang sa mga nakaraang Senso. Ang ibig sabihin ng kulang ang bilang ay hindi nakukuha ng California ang patas na bahagi ng pagpopondo at representasyon dahil hindi lahat ng nakatira sa ating estadyo ay nabilang. Tingnan ang mapa sa ibaba para makita kung ang iyong komunidad ay nasa panganib ng pagkukulang ng bilang.

View Map

Mga Katanungan?

Potter The Otter