MANATILING KONEKTADO

Ang layunin namin ay ang makakamit ng isang buo at kumpletong bilang ng lahat ng taga-California. Mangyaring tumulong sa pagpapakalat ng balita at tiyakin na bilang ka, ang iyong pamilya, mga kapitbahay, at mga kaibigan!

Mga Katanungan?

Potter The Otter