Pangrehiyon na Katambal

Nahahati ang California sa sampung (10) rehiyon batay sa pinakamahirap na bilanging populasyon. Maliban sa pang estadong pagsisikap na sila ay maabot, ang bawat rehiyon ng Senso ay may mas maraming gawaing panlokal upang magkaroon ng mas kumpletong bilang sa California I-click ito para mas malaman ang mga rehiyon at mga samahang tumutulong sa pagsisikap pangrehiyon.

Learn More

MGA KOMUNIDAD NA MAY KASAYSAYANG KULANG ANG BILANG

Maraming komunidad sa California ang kulang ang representasyon o kulang ang bilang sa mga nakaraang Senso. Ang ibig sabihin ng kulang ang bilang ay hindi nakukuha ng California ang patas na bahagi ng pagpopondo at representasyon dahil hindi lahat ng nakatira sa ating estadyo ay nabilang. Tingnan ang mapa sa ibaba para makita kung ang iyong komunidad ay nasa panganib ng pagkukulang ng bilang.

View Map
Public Response Rate

California Self Response Rate Map

Census 2020 Response Rate Map shows self-response rate data provided by the U.S. Census Bureau, as well as information about census tracts and fact sheet links. Click the “About” icon in the map app to learn more. Self-response rate data will be updated daily.

View Map
QAK/QAC Finder map screenshot

The U.S. Census Bureau has in-language phone lines available to help the public complete their Census forms. Census representatives can also answer questions Californians may have about the 2020 Census. All phone numbers will be available until July 31, 2020.

Learn More

Website ng 2020 ng Kawanihan ng Senso

Ang website ng Kawanihan ng Senso ay nagbibigay ng kaalaman sa mga hakbang ng pamahalaang Estados Unidos upang makalikom ng kumpletong bilang sa Estados Unidos. Dagdag pa dito, ang Kawanihan ng Senso ng Estados Unidos ay naglalaan ng dagdag na kaalamang talaan at iba pang programang nabibigyan ng pondong pederal na dapat malaman batay sa mga nakalap sa Senso. I-click dito para malaman ang ibang pang bagay sa kampanya ng Senso ng Estados Unidos o tungkol sa Senso sa pangkalahatan.

Learn More

Website ng Tanggapan ng Senso

Alamin pa ang ibang bagay tungkol sa Senso sa California at ang mga magandang naidudulot nito sa estado at mga komunidad.

Mga Katanungan?

Potter The Otter