Sertipikasyon ng Accessibility ng Website

Ahensya
California Complete Count – Census 2020

Petsa ng sertipikasyon
Disyembre 5, 2019

Makipag-ugnayan
Martha Dominguez

Ipinagpapatibay ng nakapirma na, sa Disyembre 5, 2019, ang internet website ng California Complete Count Census 2020 ay dinisenyo,ginawa, at patuloy na ipinapatakbo alinsunod sa Seksyon 7405 at 11135 ng California Government Code, at sa Web Content Accessibility Guidelines 2.1, o isang mas bagong bersyon, Disyembre 5, 2019, na inilathala ng Web Accessibility Initiative ng World WideWeb Consortium na may pinakamababang Level AA na success criteria.

Disyembre 5, 2019
Ditas Katague
Direktor

Disyembre 5, 2019
Andrew Armani
Opisyal sa Impormasyon ng Ahensya

Mga Katanungan?

Potter The Otter