Home Banner - For All

Dịch Vụ Giáo Dục Giá Phải Chăng

Các Doanh Nghiệp

Giữ Trẻ

Dịch Vụ Gia Đình

Sức Khỏe

Thực Phẩm Lành Mạnh

Việc Làm

Công Viên

Quyền Lực Chính Trị

Đường Sá

An Toàn

Cho tất cả

Hãy cho chúng tôi biết tại sao Cuộc Thống Kê Dân Số lại quan trọng với quý vị. Nhấp vào và gõ.

Điều Tra Dân Số là gì?

Cứ mỗi 10 năm, người dân California lại điền biểu mẫu Điều Tra Dân Số để thống kê chính xác từng người. Điều Tra Dân Số quyết định nguồn ngân quỹ liên bang phân bổ cho các dịch vụ cộng đồng quan trọng giúp hỗ trợ các gia đình của chúng ta và chia sẻ quyền lực chính trị ở California và Washington D.C.

Cuộc Điều Tra Dân Số tiếp theo là vào Mùa Xuân 2020. Hãy cùng đảm bảo là mọi người dân California đều được thống kê để giữ lại các nguồn lực cho tiểu bang!

Thư mời

Ngày 12-Ngày 20 tháng 3

Giấy mời sẽ được gửi qua thư để quý vị hoàn thành bảng câu hỏi điều tra dân số 2020 trực tuyến.

Thư nhắc nhở

Ngày 16-Ngày 24 tháng 3

Thư nhắc nhở sẽ được gửi đi.

Bưu thiếp nhắc nhở

Ngày 26 tháng 3-Ngày 3 tháng 4

Bưu thiếp nhắc nhở sẽ được gửi đi.

Ngày điều tra dân số

Ngày 1 tháng 4

Ngày Điều Tra Dân Số!

Điều tra dân số cứng

Ngày 8-Ngày 16 tháng 4

Thư nhắc nhở một lần nữa và bảng câu hỏi trên giấy sẽ được gửi đi.

Bưu thiếp cuối cùng được gửi qua đường bưu điện

Ngày 20-Ngày 27 tháng 4

Bưu thiếp cuối cùng sẽ được gửi đi trước khi có người trực tiếp đến nhà quý vị.

Đừng trì hoãn! Hãy nhớ điền biểu mẫu điều tra dân số trước ngày 30 tháng 4.

Điều Tra Dân Số 2020 diễn ra khi nào

Điều Tra Dân Số 2020 sẽ giúp quyết định cách mà hàng tỷ đô la đến tay các gia đình của chúng ta ra sao. Các câu trả lời của quý vị sẽ giúp tài trợ hàng chục chương trình cung cấp các nguồn lực thiết yếu cho người dân California. Cuộc Điều Tra Dân Số sẽ cung cấp nguồn tài trợ cho các trường học, chương trình giữ trẻ, các dự án bảo trì đường sá và các chương trình hỗ trợ xã hội.

Cuộc Điều Tra Dân Số 2020 sẽ đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của các gia đình và khu dân cư của chúng ta. Bằng việc điền vào biểu mẫu này, dữ liệu của quý vị được sử dụng để quyết định các bệnh viện mới được xây dựng ở đâu, giúp cải thiện các chương trình sức khỏe của chúng ta, và tạo thêm công ăn việc làm cũng như cơ hội kinh doanh.

Các thông tin được thu thập trong cuộc Điều Tra Dân Số 2020 sẽ không bị chia sẻ hoặc sử dụng để chống lại quý vị theo bất kỳ cách nào. Thông tin của quý vị sẽ chỉ được sử dụng để tạo số liệu thống kê, và sẽ không bị chia sẻ với các cơ quan thực thi quy định nhập cư và hành pháp, cũng như không được sử dụng để xác định điều kiện hội đủ nhận các phúc lợi chính phủ. Chúng tôi rất nghiêm khắc trong việc bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và an ninh cho thông tin của quý vị.

Cuộc Điều Tra Dân Số 2020 sẽ xác định số đại biểu của California ở Hạ Viện Hoa Kỳ và số phiếu Đại Cử Tri mà chúng ta có. Thông tin của quý vị cũng sẽ được sử dụng để vẽ lại các địa giới của Quốc Hội và Thượng Viện Tiểu Bang. Việc tham gia vào Điều Tra Dân Số 2020 đồng nghĩa với việc đảm bảo rằng quý vị và cộng đồng của quý vị có sự đại diện công bằng!

Câu hỏi?

Potter The Otter