Chứng Nhận KhảNăng Truy Cập Trang Web

Cơ Quan
Điều Tra Dân SốThống Kê Đầy ĐủCalifornia

Ngày Chứng Nhận
Ngày 5 tháng 12 năm 2019

Liên Hệ
Martha Dominguez

Người ký tên dưới đây xác nhận rằng, kểtừngày 5 tháng 12 năm 2019, trang web của Cơ Quan Điều Tra Dân SốThống Kê Đầy ĐủCalifornia2020 được thiết kế, phát triển và duy trìđểtuân thủCác Mục 7405 và 11135 của BộLuật Chính QuyềnCalifornia, vàHướng Dẫn Truy Cập Nội Dung Trang Web phiên bản 2.1 hoặc phiên bản tiếp theo, ngày 5 tháng 12 năm 2019, được xuất bản bởi Sáng Kiến Truy Cập TrangWeb của World Wide Web Consortium với tiêu chí thành công tối thiểu ởcấp độAA.

 

Ngày 5 tháng 12 năm 2019
Ditas Katague
Giám Đốc

Ngày 5 tháng 12 năm 2019
Andrew Armani
Cán BộThông Tin của Cơ Quan

Câu hỏi?

Potter The Otter