Cộng Tác Vùng

California được chia thành 10 vùng dựa theo dân số khó đếm nhất. Thêm vào sự tiếp cận của toàn bang, mỗi vùng Thống Kê Dân Số có nhiều sinh hoạt địa phương để hỗ trợ cư dân California được đếm đầy đủ. Xin bấm vào đây để biết thêm những vùng và những hội đoàn hỗ trợ nỗ lực của vùng.

Learn More

CÁC CỘNG ĐỒNG THƯỜNG BỊ THỐNG KÊ THIẾU TỪ TRƯỚC TỚI NAY

Rất nhiều cộng đồng ở California đã không được đại diện đầy đủ hoặc bị thống kê thiếu trong các cuộc Điều Tra Dân Số trước đây. Thống kê thiếu nghĩa là California không nhận được phần ngân quỹ và sự đại diện xứng đáng do không phải tất cả mọi người trong tiểu bang đều được thống kê. Xem bản đồ dưới đây để biết liệu cộng đồng của quý vị có nguy cơ bị thống kê thiếu hay không.

XEM BẢN ĐỒ
Public Response Rate

California Self Response Rate Map

Census 2020 Response Rate Map shows self-response rate data provided by the U.S. Census Bureau, as well as information about census tracts and fact sheet links. Click the “About” icon in the map app to learn more. Self-response rate data will be updated daily.

View Map
QAK/QAC Finder map screenshot

The U.S. Census Bureau has in-language phone lines available to help the public complete their Census forms. Census representatives can also answer questions Californians may have about the 2020 Census. All phone numbers will be available until July 31, 2020.

Learn More

Trang mạng của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ 2020

Trang mạng của Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ cung cấp thông tin về những bước Chính Phủ Hoa Kỳ áp dụng để đảm bảo một số đếm đầy đủ tại Hoa Kỳ. Thêm nữa, Cục Thống Kê Dân Số cung cấp thêm thông tin về những chương trình được liên bang tài trợ dựa trên dữ liệu Thống Kê Dân Số. Bấm vào đây biết thêm thông tin về chiến dịch Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ hoặc thông tin chung về Thống Kê Dân Số.

Learn More

Trang mạng của Cục Thống Kê Dân Số

Để biết thêm về Thống Kê Dân Số California và ảnh hưởng với tiểu bang và cộng đồng trong tiểu bang do Thống Kê Dân Số.

Câu hỏi?

Potter The Otter