TẠI SAO ĐIỀU TRA DÂN SỐ LẠI QUAN TRỌNG

Có nhiều điều quan trọng phụ thuộc vào cuộc Điều Tra Dân Số 2020 và các cộng đồng của chúng ta không thể chịu được hậu quả của việc thống kê thiếu. Những nguồn lực quan trọng dành cho các khu dân cư trên khắp California phụ thuộc vào ngân sách liên bang vốn được phân bổ dựa trên thông tin thu thập được trong cuộc Điều Tra Dân Số.

Chỉnh trang các khu
dân cư của chúng ta

Điều Tra Dân Số 2020 sẽ giúp quyết định cách mà hàng tỷ đô la đến tay các gia đình của chúng ta ra sao. Các câu trả lời của quý vị sẽ giúp tài trợ hàng chục chương trình cung cấp các nguồn lực thiết yếu cho người dân California. Cuộc Điều Tra Dân Số sẽ cung cấp nguồn tài trợ cho các trường học, chương trình giữ trẻ, các dự án bảo trì đường sá và các chương trình hỗ trợ xã hội.

  • Cải thiện các trường học địa phương
  • Nâng cấp đường và phố
  • Xây dựng nhà ở giá phải chăng
Uplift Neighborhoods - Icon
Community Wellness - Icon

Phúc lợi của
cộng đồng

Cuộc Điều Tra Dân Số 2020 sẽ đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của các gia đình và khu dân cư của chúng ta. Bằng việc điền vào biểu mẫu này, dữ liệu của quý vị được sử dụng để quyết định các bệnh viện mới được xây dựng ở đâu, giúp cải thiện các chương trình sức khỏe của chúng ta, và tạo thêm công ăn việc làm cũng như cơ hội kinh doanh.

  • Xây dựng các bệnh viện mới
  • Cải thiện các dịch vụ sức khỏe
  • Nâng cao các cơ hội việc làm và kinh doanh

An toàn
và bảo mật

Các thông tin được thu thập trong cuộc Điều Tra Dân Số 2020 sẽ không bị chia sẻ hoặc sử dụng để chống lại quý vị theo bất kỳ cách nào. Thông tin của quý vị sẽ chỉ được sử dụng để tạo số liệu thống kê, và sẽ không bị chia sẻ với các cơ quan thực thi quy định nhập cư và hành pháp, cũng như không được sử dụng để xác định điều kiện hội đủ nhận các phúc lợi chính phủ. Chúng tôi rất nghiêm khắc trong việc bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và an ninh cho thông tin của quý vị.

Confidential - Icon
A Voice for CA - Icon

Quyền lực
chính trị

Cuộc Điều Tra Dân Số 2020 sẽ xác định số đại biểu của California ở Hạ Viện Hoa Kỳ và số phiếu Đại Cử Tri mà chúng ta có. Thông tin của quý vị cũng sẽ được sử dụng để vẽ lại các địa giới của Quốc Hội và Thượng Viện Tiểu Bang. Việc tham gia vào Điều Tra Dân Số 2020 đồng nghĩa với việc đảm bảo rằng quý vị và cộng đồng của quý vị có sự đại diện công bằng!

  • Tái quyết định số ghế
  • Phiếu Đại Cử Tri
  • Phân chia khu vực

Các Cộng Đồng Thường Bị Thống Kê Thiếu Từ Trước Tới Nay

Rất nhiều cộng đồng ở California đã không được đại diện đầy đủ hoặc bị thống kê thiếu trong các cuộc Điều Tra Dân Số trước đây. Thống kê thiếu nghĩa là California không nhận được phần ngân quỹ và sự đại diện xứng đáng do không phải tất cả mọi người trong tiểu bang đều được thống kê. Xem bản đồ dưới đây để biết liệu cộng đồng của quý vị có nguy cơ bị thống kê thiếu hay không.

Xem bản đồ

Câu hỏi?

Potter The Otter